Pravilnik o registraciji vozila

PRAVILNIK O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

objavljeno u “Sl. Glasniku RS”, br. 130/2007 i 17/2008

REGISTRACIJA I PRODUŽENJE VAŽENJA REGISTRACIJE VOZILA

Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila. Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od tih lica, prema njihovom sporazumu. Zahtev za registraciju vozila i zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik vozila.

Zahtev sadrži: tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvoñača ili priznatih
kataloga za vozilo. Tačnost unesenih podataka overava ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog
pregleda vozila.
Uz zahtev iz stava 1. ovog člana vlasnik vozila prilaže i:
1) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, kao i uverenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, koji važi na celoj teritoriji Republike Srbije, pri čemu dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana;
2) dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila);
3) dokaz o poreklu, odnosno vlasništvu vozila, ako se vozilo prvi put registruje ili prilikom promene vlasništva i dokaz o poreklu šasije koja je naknadno ugrañena;
4) dokaz o identitetu vlasnika vozila (lična karta – za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica).
Vozilo se neće registrovati, odnosno neće se produžiti važenje registracije, ako zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži netačne podatke ili je nepotpun, odnosno nema potrebne priloge iz stava 3. ovog člana.

Pored razloga iz člana 5. stav 4. ovog pravilnika vozilo se neće registrovati i u sledećim slučajevima:
1) ako nije dozvoljeno da saobraća na putevima Republike Srbije ili ako se na osnovu zakona ili drugog propisa ne moze registrovati, odnosno koristiti;
2) ako ima uređaje ili obeležja vozila ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove ili Vojske Srbije, a namena mu je promenjena.

Diplomatska i konzularna predstavništva, misije stranih država i predstavništva stranih organizacija sa sedištem u Republici Srbiji i njihovo osoblje podnose zahtev za registraciju ili produženje zaženja registracije vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila.
Prilikom registracije ili produženja registracije vozila, predstavništva i njihovo osoblje iz stava 1. ovog
člana podnose:
1) dokaz o vlasništvu vozila (saobraćajna dozvola, vlasnička knjižica, odnosno račun) ako se vozilo prvi
put registruje;
2) dokaz o sprovedenom carinskom postupku;
3) dokaz o obaveznom osiguranju vozila;
4) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila.
Pored dokumenata iz stava 2. ovog člana, članovi osoblja predstavništava iz stava 1. ovog člana podnose na uvid i važeću diplomatsku, konzularnu ili službenu ličnu kartu.

Za vozila koja se registruju za službene potrebe predstavništava iz stava 1. ovog člana, zahtev mora uredno overiti šef predstavništva.

Strana trgovinska, saobraćajna i druga predstavništva i strana dopisništva, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije vozila, koji neposredno podnose organu nadležnom za registraciju vozila, prilažu dokaz o upisu u odgovarajući registar u Republici Srbiji.

Stranci – stalni službenici u stranim trgovinskim, saobraćajnim, kulturnim i drugim predstavništvima, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu potvrdu o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašćeno za potpisivanje u ime predstavništva.

Stranci u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima, kao i stalni strani dopisnici, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu neposredno organu nadležnom za registraciju vozila dokaz nadležnog organa kod koga su u Republici Srbiji registrovani za obavljanje svoje delatnosti.

Stranci kojima je, radi školovanja, specijalizacije, naučnih istraživanja, zapošljavanja i obavljanja profesionalnih delatnosti, pružanja utočišta ili priznavanja statusa izbeglice, izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji, podnose zahtev za registraciju vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila.

Zahtev za registraciju vozila, pored podataka koji se upisuju u saobraćajnu dozvolu, sadrži i:
1) naziv zemlje u kojoj je vozilo proizvedeno;
2) ukupan broj osovina i broj pogonskih osovina;
3) podatak o vrsti goriva koje vozilo troši;
4) naziv organizacije sa kojom je zaključen ugovor o obaveznom auto-osiguranju i broj polise ili ugovora o osiguranju;
5) podatak o tome da li vozilo ima kuku ili ureñaj za vuču;
6) podatak o osnovnoj nameni – za specijalna i radna vozila;
7) datum tehničkog pregleda vozila, firmu, odnosno naziv ovlašćene organizacije koja je izvršila tehnički pregled vozila i potpis ovlašćenog lica u toj organizaciji;
8)zanimanje, odnosno delatnost vlasnika vozila;
9) naziv organa kod koga je vozilo prethodno registrovano;
10) podatak o osovinskom opterećenju za teretna i priključna vozila;
11) vreme za koje se zahteva registracija vozila;
12) boja vozila, koja se upisuje na osnovu kataloga koji je predviñen propisima o tehničkom pregledu vozila;
13) datum i potpis podnosioca zahteva.

Kad utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi, organ nadležan za registraciju vozila izdaje vlasniku vozila saobraćajnu dozvolu u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahteva za registraciju vozila, odnosno zahteva za izdavanje nove saobraćajne dozvole.
Vlasniku vozila iz stava 1. ovog člana, organ nadležan za registraciju vozila izdaje potvrdu o registraciji vozila koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja.
Prilikom izdavanja saobraćajne dozvole vlasnik vozila vraća potvrdu iz stava 2. ovog člana organu nadležnom za registraciju vozila.

Vlasnik registrovanog vozila može kod organa kod koga se vozilo vodi u evidenciji da odjavi vozilo i pre isteka važenja registracije.
Prilikom odjavljivanja vozila, saobraćajna dozvola se poništava bušenjem, a licu iz stava 1. ovog člana izdaje se potvrda u koju se, osim njegovih ličnih podataka i podataka o vozilu, upisuju i sledeći podaci:
1) datum odjavljivanja;
2) konstatacija o postupanju sa registarskim tablicama (vraćene, uništene i dr.);
3) ime, odnosno naziv novog vlasnika.

Zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik registrovanog vozila u roku od 30 dana pre isteka važenja saobraćajne dozvole.
Ako se zahtev za produženje važenja registracije vozila ne podnese ni u roku od 30 dana od dana isteka roka važenja saobraćajne dozvole, vozilo se briše iz evidencije o registrovanim vozilima, a registarske tablice se oduzimaju.

Ako se promeni vlasnik vozila ili pojedini podatak iz saobraćajne dozvole, izdaje se nova saobraćajna dozvola.
Uz prijavu promene koja utiče na promenu podataka u saobraćajnoj dozvoli, vlasnik vozila dužan je da priloži ispravu kojom se dokazuje ta promena. Ako se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim izmeñu fizičkih lica, potpis tih lica overava sud ili organ uprave, a ako je ugovor zaključen izmenu pravnih lica, potpis overava prodavac. Kad se vozilo prodaje preko posrednika ili komisionara, potpis ugovora i račun overava posrednik, odnosno komisionar.

Vozilo se privremeno registruje, na zahtev vlasnika vozila, kod organa nadležnog za registraciju vozila. Privremenu registraciju vozila iz člana 205. stav 2. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima vrši najbliži organ nadležan za registraciju vozila kome ovlašćeno lice uputi vozača takvog vozila koga je zateklo u saobraćaju.
Uz zahtev za privremenu registraciju vozila vlasnik vozila podnosi isprave navedene u članu 5. stav 3. ovog pravilnika, na osnovu kojih se vozilo registruje.

Po isteku roka važenja privremene registracije vozila, vlasnik vozila vraća organu koji je izvršio privremenu registraciju vozila potvrdu o privremenoj registraciji vozila i registarske tablice.

Increase your website traffic with Attracta.com